Cennik dla energii elektrycznej  maj 2019
 

Cennik dla energii elektrycznej maj 2019

 
 

, marzec 2019

Wobec nie opublikowania do dnia dzisiejszego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, które ma być wydane na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp.  z o.o. publikuje nowy cennik dla energii elektrycznej, który będzie obowiązywać począwszy od dnia 1.05.2019r.
Informujemy jednocześnie, że zmiana Cennika Przedsiębiorstwa energetycznego wiąże Odbiorcę jeżeli nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu zawartej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia opublikowania cennika. Nowy cennik wchodzi w życie w terminie miesiąca od dnia jego opublikowania na stronie internetowej http://www.zeblach.pl, chyba, że Odbiorca złożył ww. oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej umowy. W takim wypadku – do końca okresu obowiązywania zawartej umowy – obowiązuje Cennik dotychczasowy.

 Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z aktualną treścią ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp.  z o.o. jest obowiązana do zmiany warunków obowiązujących umów – w tym cen, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 (tj.od wejścia w życie ww. rozporządzenia Ministra Energii) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.  Zatem dopiero w razie wejścia w życie ww. rozporządzenia – w terminie 30 dni od wejścia w życie, o ile stan prawny nie ulegnie w międzyczasie innym zmianom – ceny wynikające z cennika zostaną skorygowane stosownie do treści tego rozporządzenia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

wstecz poleć znajomym drukuj góra
PCC. synergies at work