Ceny energii elektrycznej w 2019r.
 

Ceny energii elektrycznej w 2019r.

 
 

, lipiec 2019

Szanowni Państwo.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – w brzmieniu wynikającym z nowelizacji tej ustawy dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 poz. 1210)[1]  -  obowiązek ustalania cen i stawek opłat za energię elektryczną w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. – w odniesieniu do okresu od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.  – znajduje obecnie zastosowanie do podmiotów o których mowa w pkt. 2)-5) tego przepisu (a więc w szczególności do mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) – jedynie pod warunkiem złożenia przez te podmioty w terminie 28 dni  od  dnia  wejścia  w życie ww. ustawy nowelizującej, czyli w terminie do dnia 27.07.2019r. – na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą  - oświadczenia, zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. ustawy.

Z uwagi na ustawowy wymógł składania ww. oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej – oświadczenie to nie może być złożone przez pełnomocnika (w tym prokurenta).

Oświadczenia można składać w sekretariacie PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. w dniach roboczych w godzinach 7:00 – 15:00. Oświadczenia można też przesyłać do PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. – jednak ponieważ nie są one składane w ramach postępowania sądowego ani administracyjnego, to przy ich składaniu nie obowiązuje zasada stempla pocztowego i za skutecznie złożone oświadczenia uznaje się takie, które wpłyną do PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. przed upływem ustawowego terminu.wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work